Allänna Villkor
× Hem Om oss Tjänster Klienter Kontakt

Allmänna Villkor

ProQoda AB 559131-5600 (nedan kallat ”ProQoda”), med adress Ingenjörsgatan 9, 411 19 Göteborg.

1. BAKGRUND

1.1 ProQoda är en digital byrå baserad i Göteborg som erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling, branding, grafisk formgivning, digital marknadsföring, tryckprodukter, webbdesign och apputveckling.

2. AVTALETS OMFATTNING OCH VARAKTIGHET

2.1 Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) är tillämpliga vid köp av ProQodas produkter eller tjänster som levereras till kund (”Kunden”). ProQoda har två typer av tjänster/produkter och vad Kunden har beställt specificeras separat i en offert. Antingen avser Avtalet ett köp av en tjänst eller produkt som tillverkas och tillhandahålls av ProQoda, som är av övergående natur och som har ett bestämt leveransdatum (”Produkten”) eller så avser Avtalet en löpande produkt eller tjänst som tillverkas, framställs och tillhandahålls av ProQoda (”Det löpande projektet”). Vad som ingår i Produkten eller Den löpandeprojektet i det enskilda fallet specificeras i ett separat dokument (Projektplanering).

2.2 ProQoda och Kunden benämns även gemensamt för (”Parterna”) eller var för sig (”Part”).

2.3 Parterna kan skriftligen säga upp den löpande tjänsten med 3 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden fortsätter Avtalet att gälla.

2.4 Om Kunden vill att ProQoda exempelvis utför domännamnsregistering, tillhandahåller webbhotell eller liknande tillägg/tjänster, och detta inte har specificerats i den offert som ProQoda har skickat till Kunden, har ProQoda rätt att ta ut en separat avgift för dessa och andra liknande tillägg/tjänster. Om Kunden vill att ProQoda exempelvis utför domännamnsregistering, tillhandahåller webbhotell eller liknande, och detta inte har specificerats i den offert som ProQoda har skickat till Kunden, har ProQoda rätt att ta ut en separat avgift för dessa tillägg/tjänster.

2.5 Parterna ska utse var sin kontaktperson som ska ansvara för det huvudsakliga informationsutbytet under projektets gång.

3. PROQODAS ÅTAGANDEN

3.1 ProQoda ansvarar för att utföra Produkten eller Det löpande projektet på ett fackmannamässigt vis.

3.2 ProQoda ansvarar för att leverera Produkten eller Det löpande projektet vid den tidpunkt som ProQoda och Kunden har kommit överens om. Om Kunden beställer fler tjänster eller önskar ändra beställningen utöver vad som har specificerats i offerten är Kunden medveten om att det kan ge upphov till förseningar. ProQoda friskriver sig då från ansvar för förseningen och har rätt att leverera Produkten eller Det löpande projektet vid en senare tidpunkt än den tidigare överenskomna tidpunkten.

4. KUNDENS ÅTAGANDEN

4.1 Kunden ansvarar för att förse ProQoda med nödvändig och tillräcklig information för Produkten eller Det löpande projektets utförande. Kunden ansvarar för att detta ska vara ProQoda tillhanda inom skälig tid från avtalets ingående så att ProQoda kan utföra Produkten eller Det löpande projektet på bästa sätt.

4.2 Om Kunden tillhandahåller ProQoda bilder, text eller liknande, så ansvarar Kunden för innehållet och dess budskap samt för de rättsliga och/eller ekonomiska konsekvenser annonseringen kan medföra. Kunden ska hålla ProQoda fullt skadefri avseende såväl direkt som indirekt skada till följd av materialet.

5. BETALNING

Kunden ska mot digital faktura betala:
För Produkten: [xxx kr] exkl. moms. 50% av fakturabeloppet ska betalas i förskott. Resterande 50 % betalas efter att ProQoda har visat upp det färdigställda Projektet. När betalning kommit ProQoda tillhanda översänds det färdiga Projektet.
För Det löpande projektet - [xxx kr] exkl. moms den 1:a dagen i varje månad. eller fler gånger per månad om parterna kommer överens.

5.2 För det fall där ProQoda och Kunden inte har avtalat om att Kunden ska betala för antingen Produkten eller Det löpande projektet ska Kunden betala ersättning enligt löpande räkning med det timarvode (fakturering sker för varje påbörjad timme), övertidsersättning m.m. som framgår av offerten.

5.3 Om Kunden vill ha pappersfaktura har ProQoda rätt att ta ut en separat avgift för det.

5.4 Betalning ska ske till följande bankgiro: [870-4629]

5.5 Betalningen ska vara ProQoda tillhanda senast fjorton (14) dagar från fakturadatum.

5.6 Sker ej betalning i tid ska dröjsmålsränta utgå enligt vid tidpunkten gällande referensränta med ett tillägg av maximalt åtta (8) procentenheter.

5.7 Budget för digital annonskampanj (t.ex. annonser på Facebook och Google) ska godkännas av Kunden vid accept av offert. Kunden är fullt betalningsansvarig för annonsen antingen direkt till leverantören som tillhandahåller annonsportalen eller till ProQoda.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Kunden garanterar att Kunden har samtliga immateriella rättigheter till de verk som tillhandahållits i materialet för publicering.

6.2 Om Kunden köper exempelvis branding, grafisk formgivning, tryckprodukter eller liknande från ProQoda övergår de immateriella rättigheterna till Kunden.

6.3 Om Kunden önskar ta del av den designfil som har använts vid tillverkandet av Produkten eller Det löpande projektet, så är det upp till ProQoda att avgöra om detta kan ske. Om så sker har ProQoda rätt att ta ut en separat avgift.

6.4 Om Kunden vill köpa bilder, filmer eller liknande produkter från ProQoda så har ProQoda rätt att ta ut en separat avgift för det.

6.5 Kunden ansvarar för att licensvillkoren för använd open-source programvara lämpar sig för Kundens tänkta användningsområde för resultatet av ProQodas utförda arbete. ProQoda är skyldig att följa av Kunden redovisade instruktioner för användande av open-sourceprogramvara.

7. SEKRETESS

7.1 Parterna förbinder sig att inte offentliggöra detaljer om samarbetet enligt detta Avtal förrän leverans av Produkten eller Det löpande projektet har skett. Parterna förbinder sig även att, varken under detta Avtals giltighetstid eller därefter, inte för utomstående avslöja sådan information som Part mottagit från andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som Parts affärshemlighet.

7.2 Parterna ska också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående. Såsom affärshemlighet omfattas utöver vad som framgår av rättspraxis, all information som kan påverka eller skada Parternas finansiella ställning, fortsatta drift, fortlevnad och allmänna rykte.

7.3 ProQoda förbehåller sig rättan att inkludera en signatur och/eller en länk till sin egen webbportal i den färdigställda produkten om inte annat avtalats skriftligen före projektets start.

7.4 ProQoda har rätt att hänvisa till projekt och/eller kunder digitalt och i tryckformat om inte annat avtalats skriftligen före projektets start.

8. AVTALSBROTT OCH VITE

8.1 Bryter Part mot bestämmelse i detta Avtal ska denne vid anfordran till den andra Parten utge ett vite om tiotusen (10 000) kronor i varje enskilt fall. Den andra Parten har dock rätt att i stället för vite enligt första stycket begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan till följd av Parts avtalsbrott.

8.2 Vid väsentligt kontraktsbrott från någon av Parterna har den andra Parten rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan. Med väsentligt avtalsbrott avses avtalsbrott som har väsentlig betydelse för Parten och den andra Parten insåg eller borde ha insett detta.

8.3 Part ska framställa ersättningsanspråk senast tre (3) månader efter att kontraktsbrottet kommit till Partens kännedom för att inte förlora sin rätt att göra påföljd gällande.

8.4 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra Parten därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd äger Part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

9. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

9.1 Detta Avtal reglerar endast förhållandet mellan ProQoda och Kunden.

9.2 Om en underleverantör till ProQoda inte levererar sin del i Avtalets fullgörande i tid är inte ProQoda ansvarig för detta.

9.3 ProQoda ansvarar inte för att regelbundet uppdatera applikationer som ProQoda har skapat för Kunden.

9.4 ProQoda ansvarar inte för att specifika resultat (försäljning, omsättning, sökoptimering eller liknande) uppfylls för Kunden i samband med försäljning av Produkten eller Det löpande projektet.

9.5 ProQoda förbehåller sig rätten att anlita underleverantörer.

9.6 Anpassning och optimering av Produkten eller Det löpande projektet till Internet Explorer (samtliga versioner) ingår i regel ej om inte annat avtalats skriftligen före projektets start.

10. FULLSTÄNDIG REGLERING

10.1 Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med dess bilagor.

11. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

11.1 Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal får ej, helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan den andra Partens skriftliga godkännande.

12. BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

12.1 Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska det inte medföra att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten väsentligt påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, ska skälig jämkning ske.

13. MEDDELANDEN

13.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas i ingressen angivna adress eller senare genom skriftligt meddelande till motparten ändrade adresser.
Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda
a. om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
b. om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
c. om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats;

13.2 Adressändring ska meddelas Part på det sätt som föreskrivs i 13.1.

14. TVIST

14.1 Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras enligt svensk lag vid Göteborgs tingsrätt som första instans.